sábado, 22 de xaneiro de 2022

Actividades Día da PAZ e da Ilustración 2022


O Día da Ilustración, instaurouse no 2014, o 30 de xaneiro, coincidindo co día do nacemento de Alfonso R. Castelao. Nesta data tradicionalmente celebramos o Día Escolar da Paz e a non Violencia. Con ese motivo, e dado que este ano a nosa bilioteca está a incidir na conservación do patrimonio oral, queremos unir estos tres obxectivos nunha actividade que consistirá na ilustración de poemas e cancións que falen da no violencia e a paz.


Temos convocado un concurso para o que vos deixamos as bases a continuación e que está nos carteis que vedes polos corredores do centro. Animádevos a participar ilustrando de xeito creativo un anaco de texto ou unha canción coñecida ou unha composición orixinal, con caligramas, haikus, collage, cómic, ou un debuxo.
Pica na imaxe

As composicións entréganse na biblioteca na que tamén podedes recoller material e consultar as bases. A data límite das achegas é o día 4 de febreiro, e o 25 farase entrega dos premios na entrada do centro.
Se picas en cada pomba atoparás poemas ou cancións para inspirarte.  


sábado, 15 de xaneiro de 2022

ACTIVIDADES TITORÍAS CULTURA DA PAZ.

Iniciamos estas semanas previas á celebración do Día da Paz, reflexionando sobre a necesidade de abordar unha educación para a paz que favoreza a convivencia, o diálogo e a resolución dos conflitos. Nesta liña queremos iniciar a nosa reflexión deste tempo tratando O ACOSO ESCOLAR. Con esta actividade pretendemos:

- Informar ao  alumnado sobre o fenómeno do acoso escolar e as súas consecuencias.

- Ofrecer pautas de actuación ante esta situación.

- Espertar e fomentar a capacidade empática no alumnado para que sexa quen de poñerse no lugar daqueles que están a sofrir  acoso.

- Promover a axuda mutua.

PASOS DA SESIÓN

-
A) Delimitación e definición do acoso.
Exposición do profesor sobre o concepto de acoso e os seus tipos por medio da proxección dun vídeo, unha infografía e unha 
presentación que deixamos aquí.
 -VÍDEO.

-PRESENTACIÓN.                         - INFOGRAFÍA. 
-B) Comprobación do grao de coñecemento e reflexión en grupo sobre o tema.
Despois do vídeo ábrese un debate e posta en común coa clase para:

1. Definir os conceptos e ver que entendeu o alumnado de cada un deles.

2. Ver que tipo de acoso perciben nas aulas con máis frecuencia: físico, verbal ou psicolóxico.

3. Debate sobre exemplos e posibilidades de actuación.

-C) Actividade conxunta.

CREACIÓN DE CARTEL OU MURAL de aula que recolle as conclusións do alumnado. 
Na aula pegaremos unha táboa de gran tamaño que iremos enchendo coas súas achegas que farán en pequenos notas con pegamento ou posits de diferentes cores, que lles repartirá o profesor, nas que terán que facer as súas reflexións segundo a cor da nota entregada.

-Definición persoal de acoso.

-Tipos de acoso que observa na súa contorna.

-Exemplos de actitudes que no seu xuízo poden considerarse acoso.

-Axentes ou protagonistas implicados.

Se entre todas as mensaxes desexan destacar algunha, escríbese en grande dentro do mural ou pódese rodear, subliñar, colocar cómets de cores. De xeito que esta frase sexa o lema do noso posicionamento de aula diante do acoso escolar. Para animar ó alumnado neste enlace aparecen frases coas que enfontar o acoso.

                                        FRASES

A táboa en gran formato xunta coas notas de cores estará a disposición dos titores,  na biblioteca.    

CULTURA DA PAZ

 En 1997, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas proclamou ó 2000, o Ano Internacional da Cultura da Paz. Con este motivo, un grupo de premios Nobel  asinan O Manifesto 2000, para unha cultura da paz e da non violencia. Brevemente resumido en compromisos  que todos podemos  asumir a nivel individual e de  grupo.

-Respectar a vida e a dignidade de cada persoa, sen discriminación nin prexuízos.
-Practicar a non violencia activa, rexeitando a violencia en todas as súas formas: física, sexual, sicolóxica, económica e social, en particular cara aos máis débiles e vulnerables, como os nenos e os adolescentes.
-Compartir o meu tempo e os meus recursos materiais, cultivando a xenerosidade a fin de terminar coa exclusión, a inxustiza e a opresión política e económica.
-Defender a liberdade de expresión e a diversidade cultural, privilexiando sempre a escoita e o diálogo, sen ceder ao fanatismo, nin ó rexeitamento do próximo.
-Promover un consumo responsable e un modo de desenvolvemento que teña en conta a importancia de todas as formas de vida e o equilibrio dos recursos naturais do planeta.
-Contribuír ao desenvolvemento da comunidade, propiciando a plena participación das mulleres e o respecto dos principios democráticos, a  fin de crear xuntos novas formas de solidariedade.
Máis de 20 anos despois seguimos preguntándonos: Que facer para crear unha Cultura de Paz?  As respostas sempre apuntan á educación que debe promover a formación en valores e actitudes que favorezan a Cultura de Paz, o diálogo e a resolución pacífica de conflitos.


 

A escola esfórzase diariamente  por  enunciar e fomentar  constantemente estes valores pero... Somos capaces de reflexionar sobre a resolución pacífica dos conflitos?

Nestas semanas previas á celebración do Día da Paz, tentaremos abordar o acoso escolar como a fonte de conflito máis habitual na nosa contorna,  incidindo na súa identificación e na solución consensuada e pacífica do conflito, como parte da nosa educación para a convivencia e a paz.


luns, 20 de decembro de 2021

ENTREGA DE PREMIOS DOS CONCURSOS DO SAMAÍN E DO NADAL

O martes 21 de decembro, durante o segundo recreo, na entrada o instituo ó pe da nosa árbore de Nadal faremos entrega dos premios dos concursos do Samaín e das postais do Nadal. Moitas felicidades! a todos os gañadores e moitísimas grazas a todo o alumnado que participou nalgunha destas iniciativas. Do mesmo xeito queremos felicitar e agradecer  a todos os titores, titoras e ó profesorado do centro que impulsou ó alumando a traballar nestas tarefas, que se propoñen  conxuntamente desde o Departaemento de Orientación, o de Actividades Extraescolares o Equipo de Dinamización lingüística e a Biblioteca. 
Aprovetiramos a ocasión para desexarvos a todos un Bo Nadal!


A TRADICIÓN ORAL NO NADAL E AS CANTIGAS DE SANTA MARÍA, VIII CENTENARIO AFONSO X

O manifesto da UNESCO, establece entre as misións da biblioteca a preservación e a promoción da cultura local en todas as súas modalidades, prestando unha atención especial á tradición oral. Esta é unha fórmula eficaz de transmisión dos coñecementos para todas as civilizacións ó longo da Historia. Na actualidade, confiamos na nosa capacidade técnica e almacenarmos cantidade de datos en dispositivos, nubes ou elementos que nos permiten gardar e compartir contido moi diverso, pero os instrumentos, programas ou extensións quedan obsoletos en pouco tempo. Seremos quen de conservar todo o que hoxe consideramos importante?
No pasado a narración oral mantivo vivos os contidos de innumerables áreas do coñecemento. Por iso non é nada despreciable a súa eficacia como axente cultural e máis que recomendable a súa preservación como parte do noso patrimonio inmaterial. Mediante contos, romances, lendas, cancións, adiviñas, oracións, esconxuros, refráns, achegaron a nós saberes e experiencias valiosas do pasado para esta sociedade. Poñer en valor estas achegas á nosa cultura da tradición oral é o obxectivo da biblioteca escolar ao longo de todo este curso. Co lema “ As bibliotecas escolares toman a palabra” iniciamos esta andaina, por isto e na medida do posible, tentaremos facer fincapé nas actividades que nos permitan afondar na divulgación dá nosa cultura oral, por distintos medios como a radio escolar, proxecto que estamos poñendo a andar con gran ilusión. 
Esta ocasión do Nadal é perfecta para poder afondar na tradición oral en distintas linguas por medio das panxoliñas. Por este motivo, a nosa árbore de Nadal deste ano quere ser unha homenaxe ás xeracións que nos regalaron estas composicións orais. Como podedes ver no blog das titorías. Ó tempo que quixemos poñer o foco nunha importante figura histórica que se percatou da importancia de recoller e conservar as aportacións orais de distintas linguas e relixións como foi Afonso X, do que celebramos o VIII centenario do seu nacemento. Por esta razón o alumnado de 4º da ESO e 1º de Bacharelato, coa súa profesora Pilar Vázquez, estiveron a traballar nas cantigas.
A arte, a música, a tradición oral foron durante séculos fixando na memoria colectiva dous dos principais misterios que deron orixe ao cristianismo: a Encarnación e a Natividade con grande profusión de motivos na escultura, na pintura , e na música de esceas como a Anunciación, a Adoración dos Reis Magos…
Unha das grandes manifestacións artísticas do noso patrimonio son As cantigas de Santa María , corpus de 427 cantigas elaboradas polo equipo dirixido polo rei Afonso x o Sabio( trobadores, músicos, tradutores, iluminadores, etc), proxecto que aúna música, ilustración con miniaturas e oralidade na recolleita de múltiplas tradicións orais e escritas ( coleccións de milagres medievais e lendas orais) que narraban as milagres realizadas pola Virxe. Este proxecto tiña como principal motivación espallar o culto mariano na Península. Para iso escolleu o galego portugués , lingua da súa infancia, e variedade lingüística internacional na produción lírica na Idade Media.
O Nadal comezou a ter representación nos Autos dos Reis Magos na Idade Media e aparecen tamén nas Cantigas de Afonso X. Dúas son as cantigas que recollen nas miniaturas estes misterios. A cantiga I na que o rei presenta os gozos da Virxe e aparece a Anunciación, o Nacemento, O anuncio dos pastores e a Adoración dos Reis de oriente; e a cantiga LXXX onde aparece o nacemento da Virxe e o nacemento de Xesús.
Deixamos aquí os vídeos.

venres, 10 de decembro de 2021

CONCURSO DE POSTAIS DO NADAL 2021

 


Este ano para completar a nosa árbore de Nadal, temos previsto facer un concurso de postais. O tema serán as panxoliñas de diferntes tradicións e linguas por este motivo deixamos aquí uns enlaces a cantigas con letras en distintos idiomas que sirvan de inspiración ós autores.
BASES DO CONCURSO DE POSTAIS

Quen pode participar?
Todo o alumnado da ESO e o Bacharelato do centro.

CATEGORIA A: Primeiro ciclo da ESO, 1º e 2º.

CATEGORÍA B:Segundo ciclo da ESO, 3º e 4º.

CATEGORÍA C: Bacharelato.

Cal é o tema?
Os postais versarán sobre as panxoliñas ou cancións típicas do Nadal, nas catro linguas do currículo.

• Como participar?
As obras deberán ser inéditas e realizadas polos concursantes.
MODALIDADE:formato papel na tarxeta que lles entregamos a cada titoría.
Cada concursantepresentará un único traballo con técnica libre, con ilustracións ou debuxos que fagan referencia a unha panxoliña en calquera das linguas do currículo. 
As postais estarán realizadas para ser vistas en sentido horizontal.
Deberán ir asinadas na parte posterior.

Cal é o prazo, lugar e modo de presentación?

As obras deberán ser presentadas antes do día 20 de decembro de 2021.

O lugar de presentación será a biblioteca.

Como se elixirán as postais gañadoras?

O xurado composto por profesores do centro elixirá as postais gañadoras para cada categoría. Para a elección das postais non só se valorará a beleza senón tamén a técnica,orixinalidade, innovación, composición e a relación da imaxe texto cunha panxoliña en calquera lingua do currículo.

O fallo do xurado darase a coñecer os días 21 e 22 de decembro, no blog da biblioteca do centro. Serán colgadas na árbore do centro unha vez rematada a  fase de concurso polos responsables da biblioteca.

As postais faranse nestas cartolinas que tamén podedes recoller na biblioteca.

Cartolina par facer as postais 

Aquí tedes a letra dunha panxoliña na que atopar inspiración.

10 DECEMBRO. DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DEREITOS HUMANOS

 En 1945 rematada II Guerra Mundial, os gobernantes dos países participantes, pensaron que nunca máis debían volver facelo. Debían falar, discutir e atopar solucións aos problemas de forma pacífica, sen loitas nin guerras. Por iso decidiron agruparse nunha organización: a Organización das Nacións Unidas (ONU). Hoxe case 200 países do mundo forman parte dela.

En 1948, representantes de todos os países decidiron aprobar a “Declaración Universal dos Dereitos Humanos”. Que se cualifica de Universal porque pretende ser un instrumento válido para protexer os dereitos de todas as persoas en calquera parte do mundo.

Este é un resumo deses dereitos:

artigo 1

Ao nacer, todas as persoas son libres e teñen os mesmos dereitos.

artigo 2

As persoas poden ser de razas distintas, falar linguas distintas, ser ricas ou pobres, ter opinións e relixións distintas. As persoas poden ser diferentes, pero todas teñen os mesmos dereitos.

artigo 3

Todas as persoas teñen dereito a vivir, e a facelo en liberdade e con seguridade.

artigo 4

Ninguén pode escravizar a outra persoa, ou comprala e vendela coma se fose unha mercadoría.

artigo 5

Ninguén pode maltratar ou torturar a outra persoa.

artigo 6

Todas as persoas deben respectar os dereitos dos demais, en calquera parte onde estean.

artigo 7

As leis deben protexer e axudar da mesma forma a todas as persoas.

artigo 8

Todas as persoas teñen dereito a que os xuíces as traten de forma xusta.

artigo 9

Ninguén pode ser detido ou encarcerado sen motivo.

artigo 12

Todas as persoas teñen dereito á súa intimidade: ninguén pode falar ou escribir sobre a vida privada dunha persoa, entrar na súa casa ou ler as súas cartas si ela non deu permiso para facelo.

artigo 13

Todas as persoas poden elixir en que país e en que cidade van vivir. Poden saír e regresar ao seu país cando o desexen.

artigo 14

Si unha persoa é perseguida inxustamente no seu país pode pedir a outro país que a acolla para vivir alí.

artigo 16

Todas as persoas poden formar unha familia e o Estado debe axudalas para que poidan facelo. Ninguén pode obrigar a unha persoa a casar. No matrimonio, os homes e as mulleres teñen os mesmos dereitos.

artigo 17

Todas as persoas poden ter propiedades e ninguén pode quitarllas sen motivo.

artigo 18

Todas as persoas poden pensar o que queiran, elixir a relixión que desexen e falar das súas crenzas relixiosas. Calquera persoa pode cambiar a súa relixión cando queira.

artigo 19

Todas as persoas poden buscar e recibir información e opinar sobre o que queiran, alí onde estean, sempre que as súas opinións non ofendan nin insulten a ninguén.

artigo 20

Todas as persoas poden reunirse e tamén participar en asociacións, pero ninguén pode obrigalas a pertencer a un grupo ou asociación.

artigo 23

Todas as persoas teñen dereito a traballar e cobrar un salario que se corresponda co traballo que realizan. As persoas que realizan un mesmo traballo deben recibir o mesmo salario e, si queren, poden agruparse en sindicatos para defender os seus dereitos como traballadores.

artigo 25

Todas as persoas teñen dereito a vivir dignamente. Vivir dignamente significa poder comer cada día, ter roupa, ter casa, poder ir á escola e ao médico si estamos enfermos. As nais e os seus fillos teñen dereito a unha protección especial.

artigo 26

Todas as persoas teñen dereito á educación. Os estudos elementais deben ser obrigatorios e gratuítos. Os pais poden elixir o tipo de educación dos seus fillos.

artigo 30

Ninguén debe actuar en contra dos dereitos que están escritos nesta Declaración.


Deixamos aquí unha imaxe se picas nela podes ler o contido dos artígos:


Neste vídeo, que era do 70 aniversario, pero que hoxe van xa 73 anos desde esa Declaración, podedes ver un resumo.

venres, 26 de novembro de 2021

3 DECEMBRO DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

www.sonrisasdebombay.org
O 3 de decembro celébrase o
Día Internacional das Persoas con Discapacidade, declarado en 1992 pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas, co obxectivo de promover os dereitos e o benestar das persoas con discapacidade en todos os ámbitos da sociedade, así como concienciar sobre a súa situación en todos os aspectos da vida.
As persoas con discapacidade non son diferentes en canto a competencia das demais, unicamente necesitan o apoio axeitado. Todos somos susceptibles de ter que recibir,  nalgún momento da nosa vida, medidas educativas que posibiliten o desenvolvemento das nosas  potencialidades. Por esta razón a  igualdade de oportunidades na educación, é unha das claves esenciais para que se fagan realidade as medida  inclusivas que lles permitan integrarse e contribuír á sociedade como  membros activos e de dereito que son.
Para poder iniciar un diálogo sobre este tema deixamos aquí unha publicación na que vemos a recoñecidas personaxes da cultura actual que presentan discapacidades ou unha curta sobre como eliminar barreiras para propiciar unha inclusión real.

>
Día das persoas con discapacidade de BibliotecaSofíaCasanova.

martes, 16 de novembro de 2021

CONCURSO DE HAIKUS. IGUALDADE E CONVIVENCIA

Deixamos aquí o cartel do concurso de Haikus que organizan os Equipos dos Contratos Programa de Igualdade e Convivencia do centro.